Prismatch*Prismatch*

Delbetaling avtale

1 BETINGELSER FOR KJØP MED DELBETALING

Gjeldende fra 01.04.2014

De oppgitte månedsprisene er basert på delbetaling med nedbetaling over 12-24-36 måneder. Nominell rente er 1,83 % pr. mnd. Renter og gebyrer er fradragsberettiget til de enhver tid gjeldende skatteregler.

Disse betingelsene inngår som en del av kjøpsavtalen.

 • 1.1 Kjøpsavtale for kjøp med Delbetaling
  • 1.1.1 Relevant lovgivning

For kjøpsavtalen gjelder Kjøpsloven, Finansavtaleloven, Angrerettsloven og andre relevante lover, slik de gjelder til enhver tid.

  • 1.1.2 Forbehold

Komplett Group tar forbehold om eventuelle trykkfeil; både hva angår oppgitte priser, beskrivelsen av produktet og angivelse av produktets tilgjengelighet. Komplett Group plikter å informere kunden om alle trykkfeil som er av betydning for kunden, straks etter at feilen er oppdaget. Kunden velger, på grunnlag av den nye informasjonen, om handelen ønskes gjennomført eller ikke.

Dersom det ved effektuering av kundens bestilling, avdekkes forhold som for Komplett Group vil vanskeliggjøre gjennomføring av handelen i vesentlig grad, for eksempel på grunn av at Komplett Group` leverandører har endret sine betingelser ovenfor Komplett Group, har Komplett Group rett til å trekke seg fra handelen. Komplett Group vil alltid ha rett til å trekke seg fra handelen dersom denne på grunn av slike forhold, kun kan gjennomføres med tap for Komplett Group.

For kjøp som reguleres av Kjøpsloven, har Komplett Group intet ansvar for kjøpers indirekte tap. Komplett Group` ansvar for kjøpers direkte tap er videre beløpsmessig begrenset til kjøpesummen for det aktuelle produktet. Nærværende ansvarsbegrensninger gjelder ikke dersom Komplett Services har opptrådt grovt uaktsomt eller forøvrig handlet i strid med redelighet og god tro.

  • 1.1.3 Bruk av produktet

Det forutsettes at kunden setter seg godt inn i den nærmere beskrivelsen av produktet som er gitt i de manualer og bruksanvisninger som følger med produktet, samt de anvisninger for bruk av produktet som der gis. Komplett Group har ikke ansvar for feil og mangler ved produktet som skyldes feil installering (forutsatt at det ikke er Komplett Group som har installert produktet), bruk, oppbevaring eller lignende.

  • 1.1.4 Salgspant

Komplett Group har salgspant i det/de produkt/er inntil de er fullt nedbetalt, med tillegg av renter og omkostninger, lisensavtaler og eventuelle andre avgifter, og gebyrer til det offentlige. Inntil dette har skjedd har kunden ikke rett til å avhende, pantsette, leie ut eller låne ut produktene. Dersom kredittavtalen vesentlig misligholdes eller det ut fra kredittkundens handlemåte eller alvorlig svikt med kredittkundens betalingsevne er klart at kreditten vil bli vesentlig misligholdt kan kredittgiveren kreve at kreditten blir innfridd før forfallstiden (jfr. Finansavtaleloven § 52).

På samme måte kan kredittgiveren kreve at kreditten blir innfridd før forfallstiden og pantet tilbakeleveres dersom kunden utsetter pantet for vesentlig fare eller på andre måter misbruker sin råderett over pantet eller for øvrig forsømmer sine plikter etter Panteloven § 1-7 (jf. Panteloven § 1-9). I det dokumentet som kunden skal signere forut overlevering av produktet(ene), fremgår både det/de produktene som panteretten omfatter, samt den kjøpesum panteretten skal sikre.

Salgspantet omfatter også eventuelt nye produkter kunden kjøper av Komplett Group, til sikkerhet for det samlede beløp som kunden skylder under kontokredittavtalen. Produktene identifiseres ved signatur på leveringsbekreftelsen. Salgspantet vedblir å hefte på produktet til de er fullt nedbetalt.

Hvis noen form for tvangsinndrivelse er foretatt hos kunden, herunder at kunden trer inn i gjeldsforhandlinger, går konkurs eller på annen måte står i fare for å miste råderetten over produktet(ene), plikter kunden straks å underrette Komplett Group skriftlig om forholdet.

  • 1.1.5 Angrerett

Kunden har etter Angrerettsloven en angrefrist på 14 dager etter produktet(ene) er mottatt. Det henvises til angrerettloven nærmere regler om gjennomføringen av angreretten. Komplett Group utleverer angrerettskjema til kunden pr. epost etter at bestillingen er mottatt.

  • 1.1.6 Retur av varer

For retur av varer gjelder det samme som ved ordinære kjøp. Se Komplett Group’ hjemmesider for beskrivelse av returhåndtering.

  • 1.1.7 Lisenser, abonnementer osv.

Kunden står selv ansvarlig for å betale lisensavgift til NRK, abonnementsavgifter og andre forpliktelser for produkter kjøpt fra Komplett Group og finansiert av Komplett Group kontokreditt.

  • 1.1.8 Frakt

Priser i produktlistene er oppgitt eks. frakt, og sendes fra Komplett Group’ lager i Sandefjord.

  • 1.1.9 Konfliktløsning

Uoverensstemmelser etter denne avtalen avgjøres etter norsk rett. Eventuelle tvister avgjøres ved kundens lovbestemte verneting.

 

2 KONTOKREDITTAVTALE

Komplett Group’ kontokredittavtale går ut på at kontohaver innenfor en gitt kredittramme kan kjøpe ett eller flere produkter av Komplett Group og betale dem ned over tid i henhold til vilkår som spesifisert nedenfor. Kontohaver er Komplett Group skyldig det til enhver tid utestående beløp av den innvilgede kreditten, med tillegg av påløpte renter og omkostninger.

 

 • 2.1 Vilkår for kontokredittavtalen
  • 2.1.1 Minstekjøp og kredittramme

Etablering av kontokredittavtale forutsetter at kunden foretar et avbetalingskjøp på til sammen minimum kr. 1 000,-. Etter etablering er minstegrensen kr. 1 000,- pr ordre for å trekke på kontokreditten. Kredittens maksimumsbeløp er kr. 60 000,- beregnet etter forskrift om kredittavtaler kapitel 3. Kontohaver står ansvarlig for at maksimumsbeløpet ikke overskrides.

Nye avbetalingskjøp under kontokredittavtalen betinger at gjeldende betalingsbetingelser er overholdt.

  • 2.1.2 Disponent av kontokreditten

Kontokreditten er personlig og disponeres kun av kontohaver. Brudd på denne bestemmelsen kan medføre erstatningsansvar. Det blir ikke utstedt kontokort i forbindelse med kontokredittavtalen.

  • 2.1.3 Kredittsjekk

Forut innvilgelse av kontokredittavtale er Komplett Group berettiget til å innhente nødvendige kredittopplysninger hos kontosøker.

Kontohaver er kjent med og aksepterer at Komplett Group har behov for og rett til å foreta en ny kredittkontroll i forbindelse med nye avbetalingskjøp hos Komplett Group. Kredittgrensen justeres etter kredittscoren som kredittopplysningsselskapet gir oss ved hvert kjøp.

  • 2.1.4 Oppbevaring av fødselsnummer

I henhold til pålegg fra ligningsmyndighetene er Komplett Group forpliktet til å innhente og oppbevare fødselsnummer (11 siffer) på kontohavere som handler på avbetaling. Kontohaveren godkjenner at fødselsnummer innhentes og oppbevares.

  • 2.1.5 Betaling

Kontohaver mottar regning pr e-post hver måned, med spesifikasjon av månedlige avdrag, renter og gebyr som skal betales under kontokredittavtalen. Kontohaver plikter på grunnlag av den mottatte regning å betale det angitte beløp ved forfall.

Betalingsutsettelse grunnet mistet betalingsdokument kan ikke aksepteres.

  • 2.1.6 Renter og gebyrer

Renter og termingebyrer blir belastet på grunnlag av de til enhver tid gjeldende betingelser for avbetalingskjøp hos Komplett Group. Innbetaling blir avregnet på bakgrunn av de til enhver tid gjeldende regler jfr. Finansavtaleloven § 54a.

  • 2.1.7 Endringer i betingelsene

Komplett Group forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betalingsbetingelsene for Komplett Group kontokreditt. Slike endringer kan skje på bakgrunn av endringer i det generelle rentenivået eller nye rammevilkår. Kontohaveren vil få tilsendt melding med opplysning om enhver endring i renter eller andre kredittkostnader minst en uke før endringen iverksettes.

  • 2.1.8 Endringer i navn og adresse

Kontohaver er forpliktet til omgående å melde navn-og adresseforandringer til Komplett Group. Eventuelle tap/omkostninger som påføres Komplett Group som følge av manglende varsling, kan kreves erstattet av kontohaver.

  • 2.1.9 Overdragelse av rettigheter

Komplett Group har rett til å overdra rettighetene til nærværende kontokredittavtale.

  • 2.1.10 Oppsigelse av kontokredittavtalen

Kontokredittavtalen kan av begge parter sies opp med 1- en måneds varsel. Ved mislighold av kontokredittavtalen, vil avtalen bli sagt opp av Komplett Group. Komplett har videre rett til å si opp avtalen uten varsel, dersom det forekommer opplysninger av en slik art at kontohaver ikke ville få innvilget kreditt ved fornyet kredittsøknad. Oppsigelse av kontokredittavtalen betyr blant annet at det ikke vil bli innvilget ytterligere løpende kreditt. Utestående saldo med tillegg av renter og omkostninger kan innkreves i sin helhet før avtalt forfall i samsvar med reglene i Finansavtaleloven § 52 (se punkt 1.1.4 i kjøps- og kontokredittavtalen).

  • 2.1.11 Opplysninger

Etter Finansavtalelovens § 46a skal kredittyter skriftlig, eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom kunden ønsker det, opplyse om en rekke forhold. Under nærværende punkt 1 og 2 er således Komplett Group og kontohaver enige om at følgende forhold er opplyst og forstått for denne kontokredittavtalen inngås:

   • kredittens maksimumsbeløp (punkt 2.3)
   • den årlige nominelle rente, gebyrer og andre kredittkostnader som i alt belastes kontohaveren (se punktene 2.1.1 og 2.2.2)
   • effektiv rente beregnet etter reglene i Finansavtaleloven (se punkt 2.3)
   • vilkårene for forfall av kjøperens ytelser etter avtalen (se punkt 2.1.10, samt punkt 3 bokstav B nedenfor)
   • avtalebestemmelser som kan føre til forandringer i nominell eller effektiv rente, gebyrer eller andre forhold (se punktene 2.1.7 og 2.2.2)
   • betingelsene for avslutning av avtaleforholdet (se punktene 2.1.10, 2.2.3 og 2.2.24). Når det gjelder avslutningen på avtaleforholdet vises for øvrig reglene i Finansavtaleloven og kredittforskriften, som kan oversendes ved henvendelse til Komplett Group.

 

 • 2.2 Betalingsbetingelser for kontokredittavtalen
  • 2.2.1 Etableringsgebyr

Ved opprettelse av Komplett Group kontokreditt påløper en etableringskostnad på kr. 299,- Gebyret er uavhengig av det enkelte kjøp, og dekker utgifter til manuelt å etablere kontoen og føre den til bruk, jf, Finansavtaleloven § 44 a, og jf forskrift om kredittavtaler § 7.

  • 2.2.2 Renter og gebyrer

Kontohaver er inneforstått med at det belastes etterskuddsvise renter med for tiden 1,83% pr. mnd. av det til enhver tid utestående beløp. I tillegg kommer et månedlig termingebyr (pengetransaksjons kostnader, jf Finansavtaleloven § 44 a, og jf forskrift om Kredittavtaler § 7 på kr. 49,-. Komplett Group kan belaste renters rente.

  • 2.2.3 Merbetaling eller førtidig betaling

Kontohaver kan når som helst betale et høyere beløp enn det avtalte minstebeløpet pr. måned, herunder kan hele gjelden innfris jf Finansavtaleloven § 53. Komplett Group sender hver måned ut en avdragsnota pr e-post på det avtalte minimumsbeløp.

  • 2.2.4 Manglende betaling og mislighold

Ved manglende betaling kan kontohaver belastes med forsinkelsesrente i samsvar med forsinkelsesrentelovens betingelser. Dersom den lovbestemte forsinkelsesrenten er lavere enn den renten som allerede løper i avtaleforholdet mellom Komplett Group og kontohaveren, videreføres den løpende renten.

Ved manglende oppgjør av terminer og/eller kontoen, vil inkassoomkostninger kunne påløpe i samsvar med inkassolovens betingelser. Videre vil eventuelle omkostninger i anledning rettslig inndrivelse av kravet kunne påløpe og pålegges kontohaver.

 

 • 2.3 Effektiv rente ved saldo- forskrift om kredittavtaler kapittel  

  Eksempler under med 36 måneder nedbetalingstid

                   kr 10.000,-               kr 20.000,-

                   39,17%                   31,58%

     

Kontohaveren kan på forespørsel få opplyst den effektive rente for et bestemt kredittbeløp.