Prismatch*Prismatch*

Betalingsutsettelse avtale

BETINGELSER FOR KJØP MED BETALINGSUTSETTELSE

De oppgitte månedsprisene er basert på Delbetaling med nedbetaling over 36 måneder. Nominell rente er 1,83% pr mnd. Renter og gebyrer er fradragsberettiget etter de til enhver tid gjeldende skatteregler.

Disse betingelsene inngår som en del av kjøpsavtalen.

1 KJØPSAVTALE FOR KJØP MED BETALINGSUTSETTELSE (KJØPSAVTALEN)

 • 1.1 Relevant lovgivning

For kjøpsavtalen gjelder kjøpsloven/forbrukerkjøpsloven, angrerettloven og andre relevante lover, slik de gjelder til enhver tid.

 • 1.2 Forbehold

Komplett Services tar forbehold om eventuelle trykkfeil; både hva angår oppgitte priser, beskrivelsen av produktet og angivelse av produktets tilgjengelighet. Komplett Services plikter å informere Kunden om alle trykkfeil som er av betydning for Kunden, straks etter at feilen er oppdaget. Kunden velger, på grunnlag av den nye og riktige informasjonen, om handelen ønskes gjennomført eller ikke. Dersom det ved effektueringen av Kundens bestilling, avdekkes forhold som for Komplett Services vil vanskeliggjøre gjennomføringen av handelen i vesentlig grad, for eksempel på grunn av at Komplett Services' leverandører har endret sine betingelser overfor Komplett Services, har Komplett Services rett til å trekke seg fra handelen. Komplett Services vil alltid ha rett til å trekke seg fra handelen dersom denne på grunn av slike forhold, kun kan gjennomføres med tap for Komplett Services. For kjøp som reguleres av kjøpsloven (ikke forbrukerkjøp), har Komplett Services intet ansvar for kjøpers indirekte tap. Komplett Services' ansvar for kjøpers direkte tap er videre beløpsmessig begrenset til kjøpesummen for det aktuelle produktet. Nærværende ansvarsbegrensninger gjelder ikke dersom Komplett Services har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig handlet i strid med redelighet og god tro.

 • 1.3 Bruk av produktet

Det forutsettes at Kunden setter seg godt inn i den nærmere beskrivelsen av produktet som er gitt i de manualer og bruksanvisninger som følger med produktet, samt de anvisninger for bruk av produktet som der gis. Komplett Services har ikke ansvar for feil og mangler ved produktet som skyldes feil installering (forutsatt at det ikke er Komplett Services som har installert produktet),bruk, oppbevaring eller lignende.

 • 1.4 Salgspant

Komplett Services har salgspant i det/de kjøpte produkt/er (Pantobjektet (-ene)) inntil de er fullt nedbetalt, med tillegg av renter og omkostninger, lisensavtaler og eventuelle andre avgifter, og gebyrer til det offentlige. Inntil dette har skjedd har Kunden ikke rett til å avhende, pantsette, leie ut eller låne ut pantobjektet (-ene). Komplett Services kan kreve at Pantobjektet (-ene) tilbakeleveres dersom Kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser under Kredittavtalen eller utsetter Pantobjektet ( - ene) for vesentlig fare, Pantobjektet ( - ene) blir tvangssolgt eller krevd tilbakelevert iht. tvangsfullbyrdelsesloven, eller dersom vilkårene for førtidig forfall i henhold til Kredittavtalen punkt 2.1.15 er oppfylt. I det dokumentet som Kunden skal signere forut for overlevering av Pantobjektet (-ene), fremgår både det/de produkt(ene) som panteretten omfatter, samt den kjøpesum panteretten skal sikre. Salgspantet omfatter også eventuelt nye produkter Kunden kjøper av Komplett Services, til sikkerhet for det samlede beløp som Kunden skylder under Kredittavtalen. Pantobjektet (-ene) identifiseres ved signatur på leveringsbekreftelsen. Salgspantet vedblir å hefte på Pantobjektet (-ene) til de er fullt nedbetalt. Hvis noen form for tvangsinndrivelse er foretatt hos Kunden, herunder at Kunden trer inn i gjeldsforhandlinger, går konkurs eller på annen måte står i fare for å miste råderetten over Pantobjektet (-ene), plikter Kunden straks å underrette Komplett Services skriftlig om forholdet.

 • 1.5 Angrerett

Kunden har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til Komplett Services i henhold til angrerettloven § 13 innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Komplett Services leverer angrerettsskjema til Kunden i en e-post etter at varen er bestilt. Dersom Kunden benytter angreretten oppheves Kredittavtalen vederlagsfritt.

 • 1.6 Retur av varer

For retur av varer gjelder det samme som ved ordinære kjøp. Se Komplett Services' hjemmesider for beskrivelse av returhåndtering.

 • 1.7 Lisenser, abonnementer osv.

Kunden står selv ansvarlig for å betale lisensavgift til NRK, abonnementsavgifter og andre forpliktelser for produkter kjøpt fra Komplett Services og finansiert ved Komplett Services' betalingsutsettelse.

 • 1.8 Frakt

Priser i produktlistene er oppgitt eks. frakt, og sendes fra Komplett Services' lager i Sandefjord.

 • 1.9 Tvisteløsning

Uoverensstemmelser etter denne avtalen avgjøres etter norsk rett. Eventuelle tvister avgjøres ved Komplett Services' verneting. Dersom Kunden er forbruker skal tvist avgjøres ved Kundens lovbestemte verneting, dog slik at Oslo tingrett skal være rette verneting dersom Kunden har sitt bosted i en stat som ikke er en konvensjonsstat i henhold til Luganokonvensjonen 2007.

 

2 ALMINNELIGE KREDITTVILKÅR FOR AVTALE OM BETALINGSUTSETTELSE

2.1 VILKÅR FOR KREDITTAVTALEN

 • 2.1.1 Kredittgiver

Kredittgiver er Komplett Services AS, Østre Kullerød 4 3241 Sandefjord, (Komplett Services).

 • 2.1.2 Kredittype

Avtale om betalingsutsettelse (Kredittavtalen) går ut på at Kredittkunden innenfor en gitt kredittramme kan kjøpe ett eller flere produkter av Komplett Services og utsette betalingen over en nærmere angitt periode. Kredittkunden er Komplett Services skyldig det til enhver tid utestående beløp av den innvilgede kreditten, med tillegg av påløpte omkostninger. Ved utløpet av betalingsutsettelsesperioden kan Kredittkunden velge å betale kredittbeløpet i sin helhet eller gjennom månedlige nedbetalinger, i henhold til vilkår som spesifisert nedenfor.

 • 2.1.3 Minstekjøp og maksimalt samlet kredittbeløp

Etablering av Kredittavtalen forutsetter at Kredittkunden foretar et kjøp med Kreditt på til sammen minimum kr. 1.000. Det maksimale samlede kredittbeløp er kr 60.000. Kredittkunden står ansvarlig for at det maksimale samlede kredittbeløp ikke overskrides. Det innvilges ikke kreditt utover ordresummen som kreditten skal finansiere.

 • 2.1.4 Disponent av kreditten

Kreditten er personlig og disponeres kun av Kredittkunden. Brudd på denne bestemmelsen kan medføre erstatningsansvar. Det blir ikke utstedt kontokort i forbindelse med Kredittavtalen.

 • 2.1.5 Kredittsjekk og innhenting av kredittopplysninger

Forut for innvilgelse av kreditt har Komplett Services rett til å innhente nødvendige opplysninger hos Kredittkunden eller om nødvendig fra relevante databaser, for å vurdere Kredittkundens kredittverdighet, jf. finansavtaleloven § 46b. Komplett Services står fritt til å avslå søknad om kreditt dersom Komplett Services vurderer resultatet av kredittvurderingen slik at Kredittkunden ikke har tilfredsstillende kredittverdighet. Ved avslag skal Komplett Services omgående og vederlagsfritt underrette Kredittkunden om resultatet av søket i databasen og om databasen. Avslag begrunnes ikke utover dette. Kredittkunden er kjent med og aksepterer at Komplett Services har behov for og rett til å foreta en ny kredittkontroll i forbindelse med nye kredittkjøp hos Komplett Services.

 • 2.1.6 Sikkerhet – salgspant

Komplett Services har salgspant i det/de kjøpte produkt/er inntil de er fullt nedbetalt, med tillegg av renter og omkostninger, lisensavtaler og eventuelle andre avgifter, og gebyrer til det offentlige. De nærmere betingelser for salgspant følger av Kjøpsavtalen.

 • 2.1.7 Personopplysninger - Oppbevaring av fødselsnummer

Komplett Services vil innhente, bruke og eventuelt utlevere personopplysninger om Kredittkunden, bare innenfor de rammer som er gitt i personopplysningsloven og i Datatilsynets konsesjon til Komplett Services. Nærmere informasjon om Komplett Services behandling av personopplysninger finnes på Komplett Services' nettsider www.komplett.no I henhold til pålegg fra ligningsmyndighetene er Komplett Services forpliktet til å innhente og oppbevare fødselsnummer (11 siffer) på kontohavere som handler på avbetaling. Kredittkunden godkjenner at fødselsnummer innhentes og oppbevares.

 • 2.1.8 Utsettelsesperioden

Perioden for betalingsutsettelse er 3 eller 6 måneder etter kundens valg ved avtaleinngåelsen. Lengden på utsettelsesperioden kan ikke endres senere. Utsettelsesperioden regnes fra den dagen varene sendes fra Komplett Services’ lager.

 • 2.1.9 Tilbakebetaling
 1. Tilbakebetaling av hele det skyldige beløpet ved forfall
  Etter endt periode for betalingsutsettelse forfaller hele det samlede kredittbeløpet til betaling. Ved betaling av hele det skyldig beløpet innen den betalingsfrist som er angitt på fakturaen påløper kun gebyr for utsettelse fastsatt i henhold til Komplett Services til en hver tid gjeldene satser, jf. punkt 2.2.1. Før forfall mottar Kredittkunden faktura for hele det skyldige beløpet.
 2. Nedbetaling med månedlige avdrag
  I stedet for å betale hele det skyldige beløpet ved forfall i henhold til punkt 2.1.9 I over kan Kredittkunden velge å betale tilbake kredittbeløpet ved månedlige avdrag over en periode på 36 måneder. I tillegg til gebyr for betalingsutsettelse vil Kredittkunden ved månedlig nedbetaling bli belastet renter og gebyrer i henhold til Komplett Services' til en hver tid gjeldende satser, jf. punkt 2.2.2 og 2.2.3. Dersom Kredittkunden ikke har betalt hele det skyldige beløpet innen forfall i henhold til punkt 2.1.9 I over anses kunden for å ha valgt månedlig nedbetaling i henhold til dette punkt 2.1.9 II. Komplett Services vil informere Kredittkunden om denne virkningen før utløpet av utsettelsesperioden. Ved nedbetaling med månedlige avdrag mottar Kredittkunden en faktura hver måned, med spesifikasjon av månedlige avdrag, renter og gebyr som skal betales under Kredittavtalen. Kredittkunden plikter på grunnlag av den mottatte faktura å betale det angitte beløpet ved forfall, alternativt at Komplett Services belaster bank for beløpet i henhold til avgitt fullmakt (avtalegiro). Betalingsutsettelse grunnet mistet betalingsdokument aksepteres ikke.

III. Nedbetalingsplan
Kredittkunden kan vederlagsfritt og når som helst i Kredittavtalens løpetid kreve å få tilsendt en nedbetalingsplan eller en oversikt over tidspunkter og betingelser for betaling av renter og andre kredittkostnader.

 • 2.1.10 Renter og gebyrer

Gebyr for betalingsutsettelse og renter og termingebyrer ved nedbetaling med månedlige avdrag blir belastet på grunnlag av de til enhver tid gjeldende betingelser for kjøp med kreditt hos Komplett Services, jf. punkt 2.2. Innbetalinger blir avregnet på bakgrunn av de til enhver tid gjeldende regler, jf finansavtaleloven § 54a. Komplett Services kan ensidig forhøye renter og gebyrer på de vilkår som nevnt i punkt 2.1.11 nedenfor.

 • 2.1.11 Endringer i betingelsene

Komplett Services forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betalingsbetingelsene for Kredittavtalen. Slike endringer kan ikke skje til skade for Kredittkunden, med unntak for økning av rentesats, gebyrer og andre kredittkostnader. Økning i rentesats, gebyrer og andre kredittkostnader kan skje når endringen er saklig begrunnet i det generelle rentenivået, ved nye eller endrede rammevilkår, ut fra hensynet til Komplett Services' inntjeningsevne på sikt, eller ved andre særlige forhold på Komplett Services' side. Komplett Services skal gi skriftlig varsel til Kredittkunden om ensidig endring av kredittvilkårene før endringen trer i kraft. Varselet skal opplyse om hva endringen går ut på, hva som er begrunnelsen for endringen, samt Kredtittkundens rett til førtidig betaling og hvilke kostnader som påløper ved dette. Endringer i rentesats, gebyrer eller andre kredittkostnader kan settes i verk tidligst seks uker etter at Komplett Services har sendt skriftlig varsel. Kortere frist kan benyttes når endringen i rentesatsen skjer som en følge av at det er inntruffet en vesentlig endring i pengemarkedsrenten, obligasjonsrenten eller det generelle nivået for Komplett Services' innlån.

 • 2.1.12 Endringer i navn og adresse

Kredittkunden er forpliktet til omgående å melde navn- og adresseforandringer til Komplett Services. Eventuelle tap/omkostninger som påføres Komplett Services som følge av manglende varsling, kan kreves erstattet fra Kredittkunden.

 • 2.1.13 Overdragelse av rettigheter

Komplett Services har rett til å overdra rettighetene i henhold til nærværende Kredittavtale.

 • 2.1.14 Angrerett

Kredittkunden har angrerett for kjøp av varer, jf. angrerettloven § 17. Betingelsene for angreretten fremkommer av Kjøpsavtalen. Dersom Kredittkunden benytter sin angrerett i henhold til Kjøpsavtalen oppheves Kredittavtalen vederlagsfritt.

 • 2.1.15 Merbetaling eller førtidig betaling

Kredittkunden kan når som helst betale et høyere beløp enn det avtalte minstebeløpet per måned, herunder kan hele gjelden innfris, jf finansavtaleloven § 53. Ved førtidig betaling skal Kredittkunden betale kredittkostnader for den benyttede kredittid, regnet frem til og med betalingsdagen. Komplett Services sender hver måned ut innbetalingsblankett på det avtalte månedsbeløp eller belaster bank/postgiro for beløpet i henhold til avgitt fullmakt.

 • 2.1.16 Angrerett

Komplett Services kan kreve at kreditten blir innfridd før forfallstiden dersom:

  • Kredittkunden vesentlig misligholder Kredittavtalen
  • Det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling etter konkurslovens regler hos Kredittkunden
  • Kredittkunden avgår ved døden uten at det innen rimelig frist foreligger eller etter varsel blir stilt betryggende sikkerhet for oppfyllelse
  • Kredittkunden har stilt pant som sikkerhet for pengekravet, og vilkårene i panteloven § 1-9 eller sjøloven § 44 er oppfylt.

Dersom kreditten ikke allerede er betryggende sikret, og det ut fra Kredittkundens handlemåte eller alvorlig svikt i Kredittkundens betalingsevne er klart at kreditten vil bli vesentlig misligholdt, kan Komplett Services kreve at det uten ugrunnet opphold stilles betryggende sikkerhet for kreditten eller rettidig betaling. Stilles ikke slik sikkerhet, kan Komplett Services kreve kreditten innfridd ved påkrav. Komplett Services' krav om førtidig forfall skal fremsettes skriftlig og være begrunnet. Dersom Kredittkunden er forbruker skal Kredittkunden i kravet gis to ukers frist til å rette på forholdet. Ved førtidig forfall skal Kredittkunden betale kredittkostnader for den benyttede kredittid regnet til og med betalingsdagen.

 • 2.1.17 Inndrivelse

Etter skriftlig varsel om mislighold av Kredittavtalen kan Komplett Services, når betalingsfristen i varselet er utløpt, sende kredittbeløpet til rettslig inkasso. Kredittbeløpet inklusive renter og utenrettslige inndrivelsesomkostninger kan inndrives uten søksmål etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav a. Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 sendes til den adresse som Kredittkunden har oppgitt i denne Kredittavtalen, eller senere meddelt Komplett Services skriftlig.

 • 2.1.18 Tvisteløsning

Uoverensstemmelser etter denne avtalen avgjøres etter norsk rett. Eventuelle tvister avgjøres ved Komplett Services' verneting. Dersom Kunden er forbruker skal tvist avgjøres ved Kundens lovbestemte verneting, dog slik at Oslo tingrett skal være rette verneting dersom Kunden har sitt bosted i en stat som ikke er en konvensjonsstat i henhold til Luganokonvensjonen 2007.

 • 2.1.19 Tilsynsmyndighet

Relevant tilsynsmyndighet er Forbrukerombudet. Forbrukerombudets adresse er Sandakerveien 138, 0484 Oslo.

 

2.2 Betalingsbetingelser for Kredittavtalen

 • 2.2.1 Utsettelsesgebyr

Ved kjøp med betalingsutsettelse påløper et utsettelsesgebyr. Størrelsens på utsettelsesgebyret er avhengig av lengden på utsettelsesperioden og er til enhver tid informert om på butikkens nettsider.

 • 2.2.2 Etableringsgebyr

Dersom Kredittkunden ved utløpet av betalingsutsettelsesperioden velger nedbetaling med månedlige avdrag i henhold til punkt 2.1.9 II over, påløper en etableringskostnad på kr. 299. Gebyret er uavhengig av det enkelte kjøp, og dekker utgifter til manuelt å etablere nedbetalingsordningen og føre den til bruk.

 • 2.2.3 Renter og gebyrer

Kontohaver er innforstått med at det belastes etterskuddsvise renter med for tiden 1,83% pr. mnd. av det til enhver tid utestående beløp. I tillegg kommer et månedlig termingebyr (pengetransaksjonskostnader) på kr 49,-. Komplett Services kan belaste renters rente. Kontohaver kan på forhånd få opplysninger om den effektive renten for et bestemt lånebeløp. Eksempler på lånebeløp med nedbetalingstid 36 måneder:

           Beløp (NOK)      10 000           20 000

           Effektiv rente   39,17%           31,58%

        

 • 2.2.4 Forsinkelsesrente og andre kostnader ved mislighold

Ved forsinket eller manglende betaling kan Kredittkunden belastes med forsinkelsesrente i samsvar med forsinkelsesrentelovens betingelser. Dersom den lovbestemte forsinkelsesrenten er lavere enn den renten som allerede løper i henhold til Kredittavtalen, videreføres Kredittavtalens løpende rente. Ved mislighold, slik som forsinket eller manglende betaling, vil inkassoomkostninger kunne påløpe i samsvar med inkassolovens betingelser. Videre vil eventuelle omkostninger i anledning rettslig inndrivelse av kravet kunne påløpe og pålegges kontohaver.